[Creole] “Louvri Je Sou Nesesite Lòt!”

By Rev. Father Jean Gabriel Charles, Parochial Vicar in July 2012 at St. Matthew’s Parish, Dorchester, MA. This post is in Haitian Creole.

“Lè w gen anpil richès enpi ou gen kouraj vire je gade sila yo ki pa gen anyen menm nan pou lonje yon men sekourab ba yo, sa vle di: nan kè w, ou gen anpil renmen.

Si w pa gen richès enpi ou gen kouraj pataje lepe ke w genyen avèk lòt yo, ou deja chita sou tab Bondye nan Wayom syèl la.

Jezi di nou, jijman syèl la ap pote sou fason ou te pataje sa w genyen avèk frè w. “Mwen te grangou, ou te ban m manje.” Elize, nèg pa Bondye a, montre nou sa yo rele: gade je ouvè sou nesesite lòt yo. Lè w bay pòv, Bondye miltipliye sa w bay la san (100) fwa pi plis. Ak 20 pen lòj, yo nouri yon bann moun ki te grangou. Se sèlman ak 5 pen lòj e 2 ti pwason Jezi te rasazye yon foul moun grangou t ap touye nan dezè a. Bondye sèvi avèk lepe nou genyen e ke nou asèpte pataje ak lòt yo, pou l miltipliye pen bay moun ki nan bezwen. Èske se paske peyi Etazini kwè anpil nan levanjil ki fè yo renmèt nan ennkòmtaks yon bon pati nan lajan yo bay nan lacharite? Antouka, lè w lonje men pou sekouri yon lòt ki nan bezwen, non sèlman ou resevwa favè ak benediksyon Bondye: “Menm si se yon vè dlo ou bay, sa p ap rete san rekonpans.”; men sa w bay bay la, retounen vin jwenn ou e Bondye miltipliye l pou moun ki resevwa l la. Bondye gen yon pwen fèb pou tout moun ki nan bezwen. Kè sansib li pou yo pa gen limit. E sa, se denpi toutan.

Nan liv Legzòd: “Mwen wè mizè pèp mwen an, mwen tande tout rèl l ap pouse, mwen deside pote l sekou… Moyiz, ale!…” Devan yon foul moun ki grangou, Jezi rele: “ Mwen santi kè m ap rache…” Apre sa, li di: “Ala chans pou moun ki pòv…” Ou byen: “Mwen te grangou, nou te banm manje…” Se nan pòt kè kretyen vivan Bondye ap frappe toutan dekwa pou y al pote sekou bay moun ki nan sitiyasyon difisil. Tout moun k ap batay pou amelyore kondisyon lavi kretyen vivan sou tè a, se moun Bondye voye. Ke yo kwè, ke yo pa kwè nan Bondye, rekonpans yo ap gran nan sèl la.

E ou menm, sa w ap tann ankò?

Louvri je w sou nesesite lòt yo enpi lonje men ba yo, se mwayen ki pi asire pou rive nan Wayom syèl la.

Tèm Senmenn nan: LOUVRI JE SOU NESESITE LÒT YO! – 28 Jiyè 2012 par le Revérend Père Jean-Gabriel Charles, Vicaire de la Paroise de Saint Matthieu, Dorchester, Boston


<blockquote>St. Angela’s/St. Matthew’s Parish Family web and social sites are entirely designed, developed and maintained with Father Joy by Gaspard Lafalaise, Jr. and the Parish Volunteers.  Church volunteers do not seek recognition but they deserve it. To encourage their Ministry, and free offerings of their time, talents and services to the Church; join them in

“<strong>Honor the LORD with your wealth, with first fruits of all your produce.</strong>” <a title=”Click to Proverbs Chapter 3 to verse 9 &amp; ss.” href=”http://www.usccb.org/bible/proverbs/3″ target=”_blank”><em>Proverbs 3v9</em></a>

by making a voluntary One-Time online financial Offertory of any amount to the Church.

Click on the ‘ParishPay’ banner below or on the top right sidebar to begin.

In advance, Thank You!

And, may God richly bless you, your family and your business!
<p style=”text-align: right;”><em>Gaspard Lafalaise</em></p>
</blockquote>

COLLABORATIVE Mass Schedule

COLLABORATIVE Mass Schedule

Sunday
7:00AM St. Gregory’s Dorchester
7:00AM St. Angela’s Mattapan – bilingual
9:00AM St. Gregory’s Dorchester
9:30AM St. Matthew’s Dorchester
10:30AM St. Gregory’s Dorchester
11:00AM St. Angela’s Mattapan
11:00AM St. Matthew’s – Haitian Creole/French
1:30PM St. Angela’s – Haitian Creole/French
5:00PM St. Gregory’s Dorchester

Weekday
6:45AM St. Gregory’s Dorchester
9:00AM St. Angela’s Mattapan – bilingual
5:00PM St. Matthew’s Dorchester/Monday to Wednesday – Haitian Creole/French

Saturday
9AM St. Gregory’s Dorchester
9AM St. Angela’s Mattapan
Saturday Vigil Mass
4PM St. Gregory’s Dorchester/Vigil Mass
4PM St. Angela’s Mattapan/Vigil Mass

For Holidays & other Mass and updates please refer to Church Weekly Bulletins. Or call
617-298-9232 St. Gregory’s Parish, Dorchester
617-298-0080 St. Angela’s Parish, Mattapan
617-436-3590 St. Matthew’s Parish, Dorchester

Confirmation Classes start soon!

From Mrs Beaubrun (Parish Confirmation Program Coordinator):

Summer is almost over, and everyone is getting ready to go back to school.  October is fast approaching for the 1st day of Religious Education program.

If you are entering 9th grade (high school) you are ready for the Confirmation program. Students must be baptized and should have received First Communion.

Confirmation is a two-year program that typically takes place in 9th and 10th grade.  However the preparation program is open to all high school students who have not yet been confirmed. If you are in high school and did not enter the program in 9th grade and would like to register for Confirmation please contact the Confirmation Program Coordinator, Josette Beaubrun. Thanks,

Josette

Information about registration, schedule and requirements for Confirmation are regularly published in parish bulletins. Please download or pickup a copy at church after Mass. Confirmation Classes are for youth/teenagers of High School age who have already received their First Holy Communion.  Classes run on Sundays afternoon after the 11AM Mass at the Mattapan Square Campus of Saint John Paul II Catholic Academy – formerly St Angela’s School on Babson Street in Mattapan.

You may also contact Mrs. Josette Beaubrun  – who is the director of  both parishes Confirmation Program.

At St Matthew’s (Dorchester) and at St Angela’s (Mattapan), we have all the preparation programs to help you and your family grow your faith and enter deeper into the life of Christ by helping to prepare for the reception of the Sacraments of the Catholic Church.

The Sacraments of the Catholic Church are – as the Roman Catholic Church teaches:

efficacious signs of grace, instituted by Christ and entrusted to the Church, by which divine life is dispensed to us. The visible rites by which the sacraments are celebrated signify and make present the graces proper to each sacrament.   They bear fruit in those who receive them with the required dispositions.

The Sacraments have a visible and invisible reality which is open to all the human senses but rooted in its God-given depths.

—-

[ai1ec cat_name=”young-adults-ministry, youth-teens-ministry”]