Rev. Fr. Daily is Collaborative’s New Pastor (January 2015)

This post was originally published in January 2015.

Msgr. Felix Ojimba announces at Mass [at St. Angela’s Mattapan parish] on Sunday that Rev. Fr. Vincent E. Daily will be the new Pastor for Tri-Parish Family: St. Angela’s/St. Gregory’s/St. Matthew’s Parish Family; more precisely Mattapan-Dorchester Tri-Parish Collaborative. Continue reading Rev. Fr. Daily is Collaborative’s New Pastor (January 2015)

[Creole] “Louvri Je Sou Nesesite Lòt!”

By Rev. Father Jean Gabriel Charles, Parochial Vicar in July 2012 at St. Matthew’s Parish, Dorchester, MA. This post is in Haitian Creole.

“Lè w gen anpil richès enpi ou gen kouraj vire je gade sila yo ki pa gen anyen menm nan pou lonje yon men sekourab ba yo, sa vle di: nan kè w, ou gen anpil renmen.

Si w pa gen richès enpi ou gen kouraj pataje lepe ke w genyen avèk lòt yo, ou deja chita sou tab Bondye nan Wayom syèl la.

Jezi di nou, jijman syèl la ap pote sou fason ou te pataje sa w genyen avèk frè w. “Mwen te grangou, ou te ban m manje.” Elize, nèg pa Bondye a, montre nou sa yo rele: gade je ouvè sou nesesite lòt yo. Lè w bay pòv, Bondye miltipliye sa w bay la san (100) fwa pi plis. Ak 20 pen lòj, yo nouri yon bann moun ki te grangou. Se sèlman ak 5 pen lòj e 2 ti pwason Jezi te rasazye yon foul moun grangou t ap touye nan dezè a. Bondye sèvi avèk lepe nou genyen e ke nou asèpte pataje ak lòt yo, pou l miltipliye pen bay moun ki nan bezwen. Èske se paske peyi Etazini kwè anpil nan levanjil ki fè yo renmèt nan ennkòmtaks yon bon pati nan lajan yo bay nan lacharite? Antouka, lè w lonje men pou sekouri yon lòt ki nan bezwen, non sèlman ou resevwa favè ak benediksyon Bondye: “Menm si se yon vè dlo ou bay, sa p ap rete san rekonpans.”; men sa w bay bay la, retounen vin jwenn ou e Bondye miltipliye l pou moun ki resevwa l la. Bondye gen yon pwen fèb pou tout moun ki nan bezwen. Kè sansib li pou yo pa gen limit. E sa, se denpi toutan.

Nan liv Legzòd: “Mwen wè mizè pèp mwen an, mwen tande tout rèl l ap pouse, mwen deside pote l sekou… Moyiz, ale!…” Devan yon foul moun ki grangou, Jezi rele: “ Mwen santi kè m ap rache…” Apre sa, li di: “Ala chans pou moun ki pòv…” Ou byen: “Mwen te grangou, nou te banm manje…” Se nan pòt kè kretyen vivan Bondye ap frappe toutan dekwa pou y al pote sekou bay moun ki nan sitiyasyon difisil. Tout moun k ap batay pou amelyore kondisyon lavi kretyen vivan sou tè a, se moun Bondye voye. Ke yo kwè, ke yo pa kwè nan Bondye, rekonpans yo ap gran nan sèl la.

E ou menm, sa w ap tann ankò?

Louvri je w sou nesesite lòt yo enpi lonje men ba yo, se mwayen ki pi asire pou rive nan Wayom syèl la.

Tèm Senmenn nan: LOUVRI JE SOU NESESITE LÒT YO! – 28 Jiyè 2012 par le Revérend Père Jean-Gabriel Charles, Vicaire de la Paroise de Saint Matthieu, Dorchester, Boston


<blockquote>St. Angela’s/St. Matthew’s Parish Family web and social sites are entirely designed, developed and maintained with Father Joy by Gaspard Lafalaise, Jr. and the Parish Volunteers.  Church volunteers do not seek recognition but they deserve it. To encourage their Ministry, and free offerings of their time, talents and services to the Church; join them in

“<strong>Honor the LORD with your wealth, with first fruits of all your produce.</strong>” <a title=”Click to Proverbs Chapter 3 to verse 9 &amp; ss.” href=”http://www.usccb.org/bible/proverbs/3″ target=”_blank”><em>Proverbs 3v9</em></a>

by making a voluntary One-Time online financial Offertory of any amount to the Church.

Click on the ‘ParishPay’ banner below or on the top right sidebar to begin.

In advance, Thank You!

And, may God richly bless you, your family and your business!
<p style=”text-align: right;”><em>Gaspard Lafalaise</em></p>
</blockquote>

The Need for Solitude

Someone noted wisely:  “Somewhere we know that without a lonely place, our lives are in danger.

The Need for Solitude – based on the Liturgy of Saturday, February 9, 2013 – posted on the same day. Re-posted. Updated.

In today’s Gospel, Jesus said to The Twelve:

Come away by yourselves to a deserted place and rest a while. – Mark 6v31

Jesus was not referring to loneliness when He addresses them in these terms after they’ve returned from their mission.  They were urging a temporary departure from others in order to have the essential quiet space for a healthy inner life.  I am convinced that Jesus’ invitation came out of his own experience of being immersed in constant activity.  Continue reading The Need for Solitude